ALGEMENE VOORWAARDEN

Definitie:
* Handdrogershop.nl is een website van CleanFresh

Artikel 1 ‐ Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door CleanFresh gesloten overeenkomsten met contractpartner c.q. afnemer, in het vervolg aangeduid als ‘Opdrachtgever’. Opdrachtgever kan zijn een zakelijke afnemer (BTW nummer bij order) of een consument (thuis / privegebruik). Indien onderstaand geen onderscheidt hierin wordt gemaakt gelden de condities voor beide typen. Indien de aanduiding “zakelijke afnemer” of “consument”wordt gebruikt is betreffende clausule enkel geldig voor dat type klant.

Artikel 2 ‐ Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van CleanFresh zijn vrijblijvend. Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen. De overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever de offerte ondertekend opstuurt naar CleanFresh en Cleanfresh vervolgens de ontvangst hiervan bevestigd.

Artikel 3 ‐ Conformiteit

Afbeeldingen, beschrijvingen, ontwerpen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Cleanfresh niet. Alle opgaven door Cleanfresh van getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Cleanfresh kan er echter niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. De Opdrachtgever dient de overeenstemming met door Cleanfresh opgegeven of met Cleanfresh overeengekomen getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de zaken zoveel mogelijk te controleren.

Artikel 4 ‐ Prijzen

4.1 Door Cleanfresh opgegeven of met Cleanfresh overeengekomen prijzen zijn netto, exclusief Btw maar inclusief verzendkosten. Tenzij expliciet anders aangegeven.

4.2 Indien Cleanfresh bijkomende diensten levert zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de bij Cleanfresh geldende tarieven in rekening te brengen.

4.3 Indien na het aanbod of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door Cleanfresh van derden betrokken) wijzigen, is Cleanfresh gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4.4 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen zaken is geleverd, is het vermelde in artikel 4.3 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Cleanfresh nog te leveren zaken.

Artikel 5 ‐ Verpakking en verzending

5.1 Cleanfresh bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij Opdrachtgever Cleanfresh terzake tijdig schriftelijk anders instrueert.

5.2 Verpakking en of verpakkingsmateriaal wordt door Cleanfresh niet terug genomen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

5.3 Kosten van verzending zijn voor Cleanfresh tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 ‐ Levertijd

6.1 Door Cleanfresh in haar offerte opgegeven levertijd dan wel tussen partijen overeengekomen levertijd, geldt altijd bij benadering, tenzij Cleanfresh uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

6.2 Overschrijding van de levertijd verplicht Cleanfresh niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

6.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Cleanfresh bestelde zaken. Indien buiten de schuld van Cleanfresh vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

Artikel 7 ‐ Overmacht

7.1 Indien Cleanfresh door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Cleanfresh gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.2 Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden maar is niet beperkt tot: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, natuurrampen, oproer, staat van beleg, werkstakingen, prik‐ of stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, oponthoud bij douane, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, gebrek aan grondstoffen, door Cleanfresh onvoorziene problemen bij productie of transport, alsmede elke omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Cleanfresh afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Cleanfresh zijn ingeschakeld.

7.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Cleanfresh bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden duurt, dan is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

7.4 Indien de overeenkomst op grond van artikel 7.3 van deze Algemene Voorwaarden wordt ontbonden heeft geen van de partijen bij de overeenkomst recht op schadevergoeding.

7.5 Indien Cleanfresh bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8 ‐ Garantie

8.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen garandeert Cleanfresh zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaak als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende een periode van 3 maanden na factuurdatum dan wel 3 maanden na de datum van aflevering, indien deze datum is gelegen vóór de factuurdatum.

8.2 De onder de in artikel 8.1 vermelde garantie vallende gebreken zullen door Cleanfresh worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van Cleanfresh, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van Cleanfresh.

8.3 Alle kosten die uitgaan boven het vermelde in artikel 8.2, waaronder begrepen transportkosten, servicekosten, werkloon, reis‐ en verblijfskosten, on site reparatiekosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.4 Buiten de in artikel 8.1 vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet nakoming van door Cleanfresh aan het gebruik van de geleverde zaken verbonden voorschriften, danwel het voorziene normaal gebruik;
b. normale slijtage;
c. de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
d. in overleg met Opdrachtgever aangewende materialen respectievelijk zaken;
e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken;

8.5 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Cleanfresh gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, voortvloeit, is Cleanfresh met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

8.6 Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Cleanfresh tot herstel of andere werkzaamheden terzake de geleverde zaken overgaat of doet overgaan, vervalt elke aansprakelijkheid van Cleanfresh uit hoofde van garantie.

8.7 Terzake van door Cleanfresh uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen, wordt geen garantie gegeven.

8.8 Bij registratie van het product en haar garantie-afhandeling door Opdrachtgever direct bij de fabrikant via het bij het product geleverde inschrijfformulier. Zal de afhandeling van de garantie plaats vinden zonder tussenkomst van Cleanfresh.

Artikel 9 ‐ Reclame

9.1 Reclamering betreffende gebreken dient binnen de garantietermijn aan Cleanfresh gericht per e-mail te geschieden op adres info@cleanfresh.nl bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Cleanfresh terzake vervalt, onverminderd het vermelde in artikel 9.2.

9.2 Reclames betreffende zichtbare gebreken, maatafwijkingen en/of hoeveelheden van de geleverde zaken ten opzichte van de overeengekomen maten en/of hoeveelheden dienen binnen acht dagen na aflevering van de zaken bij aan Cleanfresh gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Cleanfresh terzake vervalt.

9.3 Rechtsvorderingen betreffende de gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.4 Gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken geven Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde zaken.

Artikel 10 ‐ Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Cleanfresh is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 vermelde
garantieverplichting.

10.2 Behoudens het bepaalde in artikel 8.1 is elke aansprakelijkheid van Cleanfresh waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Cleanfresh, en onverminderd het vermelde in artikel 10.4.

10.3 Een eventuele schadevergoeding beperkt is tot het door de verzekering uit te keren bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

10.4 Indien de Rechter mocht oordelen dat Cleanfresh geen beroep toekomt op artikel 10.2, beperkt de aansprakelijkheid van Cleanfresh zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de door Cleanfresh geleverde zaak c.q. dienst waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Cleanfresh een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk
maakt.

10.5 Opdrachtgever is gehouden Cleanfresh te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Cleanfresh in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet‐ondergeschikten onderaannemers) en artikel 6:185 B.W. (productaansprakelijkheid).

Artikel 11 ‐ Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

11.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en draagt het risico van de door of namens hem aangeleverde zaken. Zaken van de Opdrachtgever die voor (de uitvoering van) het werk bestemd zijn, dienen tijdig ter beschikking van Cleanfresh gesteld te worden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de (extra) kosten en schade die door een te late aanlevering ontstaan.

11.2 Het vervoer, laden en lossen alsmede het in‐, om‐ en verpakken van de in 11.1 bedoelde zaken is voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien Cleanfresh de Opdrachtgever daarbij behulpzaam is.

11.3 De Opdrachtgever vrijwaart Cleanfresh voor eventuele schade bij Cleanfresh of derden als gevolg van een gebrek in de door of namens de Opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.4 De Opdrachtgever is gehouden de voor het werk door Cleanfresh ter beschikking gestelde of verhuurde zaken zorgvuldig te behandelen. De Opdrachtgever dient Cleanfresh van een eventuele vermissing, diefstal of beschadiging direct schriftelijk op de hoogte te stellen en is gehouden eventuele schade aan het werk en de ter beschikking gestelde zaken te vergoeden.

Artikel 12 ‐ Risico en eigendomsovergang

12.1 Nadat de betreffende zaken het opslagterrein van Cleanfresh hebben verlaten, dan wel dadelijk nadat de zaken gelden als geleverd draagt de Opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken mochten ontstaan, met inachtneming van het vermelde in artikel 10.2 tot en met 10.4.

12.2 De zaken reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft.

12.3 Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling of transportschade van verpakking is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

12.4 Indien Opdrachtgever Cleanfresh zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins, ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder Cleanfresh voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

Artikel 13 ‐ Eigendomsvoorbehoud

13.1 Cleanfresh behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan Opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

13.2 Indien Cleanfresh in het kader van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat Opdrachtgever ook deze vordering van Cleanfresh geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Cleanfresh tegen Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Cleanfresh.

13.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór het in artikel 14.1 en 14.2 vermelde tijdstip de zaken aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.

13.4 Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Opdrachtgever bevinden, behoudt Cleanfresh zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 B.W. vermelde, die Cleanfresh uit welke hoofde dan ook nog tegen Opdrachtgever mocht hebben.

13.5 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Cleanfresh te bewaren.

13.6 Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand‐, ontploffing‐ en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Cleanfresh op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Cleanfresh zulks wenst, door Opdrachtgever aan Cleanfresh stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Cleanfresh tegen Opdrachtgever.

13.7 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 15.6 is Cleanfresh gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever dient Cleanfresh alle medewerking terzake te verlenen.
13.8 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in artikel 14.7 wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval de factuurwaarde exclusief omzetbelasting zal overtreffen.

Artikel 14 ‐ Betaling

14.1 De facturen van Cleanfresh dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Cleanfresh heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

14.2 Cleanfresh is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

14.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 3% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

14.4 Alle kosten met betrekking tot de invordering, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en préprocessuele kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van 500,= Euro.

14.5 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Cleanfresh is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Cleanfresh schuldig is/zijn.

14.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als ook wanneer de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden Cleanfresh hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

14.7 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 ‐ Industriële/Intellectuele eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot het werk en met betrekking tot zaken die Cleanfresh bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen maar niet beperkt tot ontwerpen, foto’s, tekeningen, software, modellen, rapportages, werkwijzen etc., komen toe aan Cleanfresh, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 ‐ Annulering en schadeloosstelling

De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order door Cleanfresh gemaakt kosten (kosten van ontwerp, offerte, voorbereiding, opslag en dergelijke), de werkzaamheden van Cleanfresh en de winstderving van Cleanfresh, te vermeerderen met BTW, aan Cleanfresh te vergoeden.

Artikel 17 ‐ Vertegenwoordiging

Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Cleanfresh aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 18 ‐ Conversie

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, dan wel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 19 ‐ retourzendingen

19.1 Voor zakelijke afnemers geldt een termijn van 7 dagen waarin het product, in originele en ongebruikte staat kan worden geretourneerd. De overeenkomst komt dan te vervallen. Binnen 7 dagen na ontvangst van het product door Cleanfresh BV wordt het oorspronkelijke factuurbedrag teruggestort.

19.2 Voor Consumenten geldt dat hij/zij het recht heeft de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering heeft consument nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Consument krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retourzending naar Cleanfresh BV zijn voor rekening van de Consument.
Indien Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Cleanfresh geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht dient de Consument de herroeping aan te melden via het formulier wat de Consument kan downloaden: klik hier (pdf)

Cleanfresh zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Toepasselijk recht en bevoegde rechten

20.1 Alle geschillen tussen Cleanfresh en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij Cleanfresh aan een bij voorbijgaan aan dit artikel overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

20.2 Op alle offertes en aanbiedingen van en/of overeenkomsten met Cleanfresh is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.3 De werking van elk internationaal verdrag terzake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) uitdrukkelijk uitgesloten.

20.4 Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Handdroger-shop is een website van Cleanfresh

BTW nr.: NL001656288B53

Kvk.nr.: 64016455
BIC: RABONL2U
IBAN: NL47RABO0305968734

Tel.: 0031(0)638182332

Vestigingsadres: Veldoven 19A  8271 RT IJsselmuiden (Overijssel) Nederland